ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2602/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%28%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87%26zwnj%3B%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%29

سخنرانی%20در%20جمع%20گروهی%20از%20اهالی%20میانه%20(توطئه‌های%20گروهکهای%20وابسته)