ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2603/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%28%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8--%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%29

پیام%20به%20ملت%20ایران%20و%20نیروهای%20مسلح%20(رعایت%20سلسله%20مراتب-%20تقدیر%20از%20رزمندگان)