ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2606/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%28%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D9%87%D8%A7%29

سخنرانی%20در%20جمع%20پرسنل%20صنایع%20نظامی%20کشور%20(خودباوری%20و%20رهایی%20از%20وابستگیها)