ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2607/%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B8-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%C2%BB-%D8%AD%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B5%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7

تقریظ%20بر%20کتاب%20«پیام%20خون»%20حاوی%20بعضی%20از%20وصایای%20شهدا