ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2609/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%28%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%29

سخنرانی%20در%20جمع%20معاونان%20فنی%20وزارت%20آموزش%20و%20پرورش%20(لزوم%20تحمل%20گرفتاریها)