ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2620/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D9%82%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%28%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%29

تلگراف%20به%20آقای%20سید%20ابراهیم%20حقشناس%20(ابراز%20تاسف%20از%20کسالت%20ایشان)