ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2630/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%28%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%86%29

سخنرانی%20در%20جمع%20اقشار%20مختلف%20مردم%20تبریز%20(انگیزه%20بعثت%20و%20تکلیف%20ما%20در%20برابر%20آن)