ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2645/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%28%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%29

سخنرانی%20در%20جمع%20اقشار%20مختلف%20مردم%20(اعلام%20ارتداد%20مخالفین%20احکام%20ضروری%20اسلام)