ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2651/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%84-%28%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%29

پیام%20تشکر%20از%20آقای%20یوتسه%20دنیال%20(تسلیت%20زلزله%20کرمان)