ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2652/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%28%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86--%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87%26zwnj%3B%D9%87%D8%A7%29

پیام%20به%20ملت%20مسلمان%20ایران%20(تبریک%20نیمه%20شعبان-%20هشدار%20درباره%20توطئه‌ها)