ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2658/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%98%DB%8C%DA%A9%D9%81-%28%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%29

پیام%20به%20آقای%20تئودور%20ژیکف%20(تسلیت%20زلزله%20کرمان)
11