ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/27284/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85...

ما%20بندگان%20ضعیف%20هستیم...