ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2778/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%8E%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%28%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C%29

تلگراف%20تشکر%20به%20آقای%20سید%20عبد%20اللَّه%20شیرازی%20(تسلیت%20رحلت%20آقای%20اشراقی)