ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2779/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

حکم%20عفو%20جمعی%20از%20زندانیان%20به%20رئیس%20دیوان%20عالی%20کشور