ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2788/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%28%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%29

حکم%20به%20آقای%20منتظری%20(تایید%20صلاحیت%20قضات%20جهت%20عضویت%20در%20شورای%20عالی%20قضایی)