ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/27931/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%91%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D9%87%D9%85%D8%AF

هیچ%20ملتی%20نمی‌تواند%20استقلال%20پیدا%20بکند%20الّا%20اینکه%20خودش،%20خودش%20را%20بفهمد