ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/27970/%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

ما%20ملت%20گریه%20سیاسی%20هستیم