ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2855/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D9%88-...-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%A8-%26laquo%3B1%26raquo%3B

حکم%20تولیت%20آستانه%20شاهچراغ%20و%20...%20به%20آقای%20سید%20محمد%20مهدی%20دستغیب%20«1»%20
11