ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2870/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%28%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%29

سخنرانی%20در%20جمع%20هیات%20امنای%20دانشگاه%20ملی%20(جایگاه%20و%20نقش%20دانشگاه%20در%20کشور)