ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2876/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%28%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF%29

سخنرانی%20در%20اقشار%20مختلف%20مردم%20(تشریک%20مساعی%20همه%20در%20پیشبرد%20مقاصد)