ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2879/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%8E%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%26zwnj%3B

حکم%20انتصاب%20آقای%20عبد%20اللَّه%20نوری%20به%20سمت%20نماینده%20امام%20در%20جهاد%20سازندگی‌