ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2969/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%28%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%86%29

سخنرانی%20در%20جمع%20مسئولان%20حزب%20جمهوری%20اسلامی%20(جلوگیری%20از%20نفوذ%20منحرفین)