ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2992/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8-%D8%B7%D8%A8%D8%B3%DB%8C-%28%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3%29

نامه%20به%20آقای%20عباس%20واعظ%20طبسی%20(موافقت%20با%20بازسازی%20هویزه%20با%20هزینه%20آستان%20قدس)