ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/3003/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-15-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%28%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86%29

پیام%20به%20هیات%20موسس%20بنیاد%2015%20خرداد%20(رسیدگی%20به%20خانواده%20شهدا%20و%20مستضعفان)