ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/3032/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%28%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%29

پیام%20به%20ملت%20ایران%20و%20مسلمانان%20جهان%20در%20روز%20قدس%20(جنایات%20اسرائیل%20در%20لبنان)