ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/3068/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%28%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C%29

سخنرانی%20در%20جمع%20مسئولان%20وزارت%20پست%20و%20تلگراف%20و%20تلفن%20(تلاش%20برای%20خودکفایی)