ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/3095/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%28%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%C2%AB%D8%B9%C2%BB%29

سخنرانی%20در%20جمع%20روحانیون%20قم،%20تهران%20و%20آذربایجان%20(تاثیر%20نهضت%20سید%20الشهدا%20«ع»)