ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/3110/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7-%28%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%29

سخنرانی%20در%20جمع%20اعضای%20شوراهای%20اسلامی%20روستاها%20(ابرقدرتها،%20منشا%20مشکلات%20دنیا)