ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/3160/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%28%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D8%A7%29

سخنرانی%20در%20جمع%20قضات%20شورای%20عالی%20قضایی%20و%20دیوان%20عالی%20کشور%20(اهمیت%20امر%20قضا)