ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/3184/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%28%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%29

پیام%20به%20ملت%20ایران%20و%20مسئولین%20نظام%20(هفت%20تذکر%20به%20مردم%20و%20مسئولان)