ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/3243/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%28%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85%29

سخنرانی%20در%20جمع%20فرماندهان%20و%20اعضای%20شورای%20عالی%20سپاه%20(پاسدار%20واقعی%20باشیم)