ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/3281/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%28%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C%29

پیام%20به%20نمایندگان%20مجلس%20خبرگان%20(رهنمودهایی%20به%20نمایندگان%20خبرگان%20رهبری)