ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/3302/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%AC-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%28%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%AD%D8%AC%29

سخنرانی%20در%20جمع%20روحانیون%20کاروانهای%20حج%20و%20مسئولان%20وزارت%20ارشاد%20(فلسفه%20حج)