ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/3328/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%28%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85%29

سخنرانی%20در%20جمع%20اعضای%20کمیته%20برگزاری%20مراسم%20سالگرد%20جنگ%20(جنایات%20صدام)