ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/3333/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%28%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%29

پیام%20به%20ملت%20ایران%20به%20مناسبت%20هفته%20جنگ%20تحمیلی%20(حمایت%20ابرقدرتها%20از%20متجاوز)