ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/3341/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D8%A7-%D9%88-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%B8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%28%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%29

سخنرانی%20در%20جمع%20خطبا%20و%20وعاظ%20در%20آستانه%20ماه%20محرم%20(وظایف%20روحانیت)