ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/3515/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%28%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29

پیام%20تشکر%20به%20رئیس%20جمهور%20الجزایر%20(تبریک%20سال%20جدید%20قمری)