ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/3581/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D9%88-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%28%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%29

سخنرانی%20در%20جمع%20پرسنل%20ارتش%20و%20سپاه%20(دفاع%20در%20مقابل%20متجاوز)