ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/3584/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%28%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%29

سخنرانی%20در%20جمع%20مسئولان%20بسیج%20مستضعفان%20(تجلیل%20و%20تقدیر%20از%20خدمات%20بسیج)