ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/3646/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%28%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%29

سخنرانی%20در%20جمع%20مسئولان%20قضایی%20و%20وزارت%20امور%20خارجه%20(وظایف%20قضات%20و%20سفرا)