ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/3655/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%26zwnj%3B%D9%87%D8%A7-%28%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%29

سخنرانی%20در%20جمع%20مسئولان%20روزنامه‌ها%20(انتقاد%20از%20نحوه%20چاپ%20اخبار)