ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/368/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%26zwnj%3B%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%82%D9%85%D8%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%28%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D9%87%29

پیام%20به%20حوزه‌های%20علمیه%20قم،%20مشهد%20و%20تهران%20(مقابله%20با%20رژیم%20شاه)