ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/3741/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%28%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C%29

حکم%20به%20آقای%20روحانی%20(تشویق%20پرسنل%20یگانهای%20پدافند%20هوایی)