ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/3751/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%28%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%29

نامه%20به%20فرمانده%20سپاه%20(موافقت%20با%20تشکیل%20ستادی%20برای%20اداره%20سه%20نیرو%20در%20سپاه)