ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/3758/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%26zwnj%3B

حکم%20انتصاب%20مجدد%20سه%20تن%20از%20فقهای%20شورای%20نگهبان‌