ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/3774/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%28%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86%29

نامه%20به%20نخست%20وزیر%20(موافقت%20با%20پیشنهاد%20ایشان%20در%20مورد%20بنیاد%20مستضعفان)