ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/3786/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%28%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1%29

سخنرانی%20در%20جمع%20مسئولان%20نظام%20به%20مناسبت%20عید%20غدیر%20(پیام%20غدیر)