ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/382/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%28%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%29

تلگراف%20به%20جمعی%20از%20آقایان%20(تبریک%20آزادی%20از%20زندان)