ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/3882/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%26zwnj%3B

نامه%20به%20شورای%20مرکزی%20کمیته%20امداد%20و%20موافقت%20با%20اساسنامه%20پیشنهادی‌
11