ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/3883/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%28%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-15-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%29

نامه%20به%20وزیر%20اقتصاد%20(موافقت%20با%20معافیت%20مالیاتی%20شرکتهای%20وابسته%20به%20بنیاد%2015%20خرداد)
11